Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (GDPR – 2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (általános adatvédelmi rendelet) – és való megfelelés céljából kiadott rendelet végrehajtása során vállakozásunk a Rendeletben meghatározott alábbi tájékoztatást adja ki:

Az Adatkezelő megnevezése

  Név:
Lohner Zoltán e.v.
  Képviselőj:
Lohner Zoltán e.v.
  Székhelye:
7636 Pécs Gadó utca 10. 3/11
  Levelezési címe:
8154 Polgárdi Ady Endre utca 9/D/1.
  Adószáma:
62816728-2-22
  Bejegyző Hatóság:
Pécs Önkormányzat
  Hatósági engedély szám:
2778827
  Kamara:
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
  Honlap:
  E-mail:
  Telefon:
+36 30 298 9695

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (GDPR – 2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (általános adatvédelmi rendelet) – és való megfelelés céljából kiadott rendelet végrehajtása során a Társaságunk adatkezeléséről az alábbiakban tájékoztatom:

Az adatkezelési szabályzatban meghatározott alapfogalmak

A vállalkozási szerződéshez kapcsolódó adatkezelés jogalapja

Adatok Adatkezelési cél Megőrzési idő Adatkezelés jogalapja Jogok
Törvényes képviselő adatai:
név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, e-mail cím
Szerződés érvényességének biztosítása A szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig A szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés. Az adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése. [GDPR 6. cikk (1) bek. b.)] 4.2.-4.6.
Kiállított számlán szereplő adatok név, lakcím Jogszabályi kötelezettség teljesítése 8 év Jogi kötelezettség teljesítése. A számlázást követően az adójogi és számviteli előírások miatt szükséges a megőrzés. Az adatok megadása nélkül a megrendelés nem lehetséges. (GDPR 6. cikk (1) bek. c.) 4.2., 4.3., 4.5.
Szolgáltatási kérelem miatt beérkező telefonhívás vagy e-mail név, munkakör, telefonszám, e-mail cím Szolgáltatás biztosítása Egyszeri A szolgáltatás biztosításához és a munkadíj elszámolásához szükséges a megőrzés. Az adatok megadása nélkül a szolgáltatás nem lehetséges. (GDPR 6. cikk (1) bek. c.) 4.2., 4.3., 4.5.
A szolgáltatási színvonal felmérésére küldött véleményt kérő e-mail név, e-mail cím Szolgáltatások fejlesztése Egyszeri A szolgáltatás fejlesztéséhez fűződő jogos érdekünk. Az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat a 2. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)] 4.2., 4.3., 4.5., 4.7.

Egyéb adatkezelések

Adatok Adatkezelési cél Megőrzési idő Adatkezelés jogalapja Jogok
Cégek kapcsolattartóinak elérhetősége: név, munkakör, telefonszám, e-mail cím Üzleti kapcsolattartás Az üzleti kapcsolat fennállásáig vagy a kapcsolattartó személy változásáig A szerződés teljesítéséhez és a kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekünk. Az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat a 2. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)] 4.2., 4.3., 4.5., 4.7.
Feliratkozás hírlevélre: név, e-mail cím Értesítés küldése híreinkről, biztonsági figyelmeztetésekről Leiratkozásig Hozzájárulás, amelyet a feliratkozással ad meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható a 2. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)] 4.1.-4.6.
Megkeresésekben megadott személyes adatok: név, e-mail cím, megadott egyéb személyes adat A megkeresések megválaszolása és panaszkezelés 1 év Hozzájárulás, amelyet a megkeresés megküldésével ad meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)] 4.1.-4.6.
Facebook, YouTube, Instagram-csatornákon megadott adatok: profiladatok Tájékoztatás az aktuális hírekről A követés megszüntetéséig (leiratkozásig) Hozzájárulás, amelyet a követéssel ad meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható leiratkozással. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)] 4.1.-4.6.

Adatfeldolgozók és egyéb adatkezelők

 1. Adatfeldolgozók
  • A számlák kiállításához a billingo.hu (Billingo Technologies Zrt.; székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet) rendszerét használjuk;
  • A webszerkesztést Lohner Zoltán e. v. ( nyilvántartási száma: 2778827) végzi;
  • A szerverszolgáltatást Lohner Zoltán e. v. (székhely: 7636 Pécs Gadó utca 10. 3/11) biztosítja.
 2. Egyéb adatkezelők
 3. A közösségi oldalakat üzemeltető cégek külön adatkezelők:
  • facebook és Instagram (Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország; [link]; [link])
  • Youtube (Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; [link])

Az érintett kérelmének kezelése, intézkedési kötelezettség

Az érintett jogai

 1. Hozzájárulás visszavonása
 2. A hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, az érintett bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 3. Tájékoztatás kérése személyes adatok felhasználásáról
 4. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezelésének tényéről és módjáról az alábbiak szerint:
  • milyen célból kezelik az adatait
  • milyen adatok kezelését végzik
  • honnan származnak az adatok
  • meddig tárolják az adatait
  • kinek továbbítják az adatait
  • az adatfeldolgozás során van-e automatizált döntés a felhasználás módjáról és ez milyen logika alapján történik és milyen céllal
  • az adatot nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítása esetén a személyes adatai megfelelő kezelésének garanciáiról
  • a kezelt személyes adatainak másolatát
  • adataival kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati eszközökről
 5. Helyesbítés kérése
 6. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő javítsa vagy kiegészítse a pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatait.
 7. Személyes adatok törlése
 8. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha:
  • a személyes adatok adatkezelési célja megszűnt
  • a hozzájárulás alapú adatkezelés esetén a hozzájárulását visszavonta
  • megállapításra kerül, hogy a személyes adatok kezelése jogellenes;
  • a személyes adatokat uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség alapján törölni kell
  A személyes adatok nem törölhetők, ha:
  • szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
  • szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekből
  • szükséges a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
 9. Személyes adatok kezelésének korlátozása
 10. Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,
  • az adatkezelés jogellenes, de ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
  • már nincs szükség a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
  • tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e
  Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 11. Személyes adatok átadása (adathordozhatósághoz való jog)
 12. Az érintett a kezelt személyes adatait elektronikus formátumban megkaphatja, továbbá ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbíthatja – vagy kérésére – az adatekezlő továbbítja, amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásán, vagy szerződéses kötelezettségen alapul.
 13. Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás
 14. Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat törli, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogorvoslati lehetőségek

 1. Panasz
 2. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 Honlap: https://naih.hu E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 3. Peres eljárás
 4. Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Adatvédelmi rendeletben foglalt jogait, úgy az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

 5. Kártérítés és sérelemdíj
 6. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok jellegéből reálisan elvárható technikai feltételek kialakításával és adminisztratív szabályzók fogganatosításával a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk. A személyes adatokat mindig bizalmasan kezeljük és törekszünk az adatok sértetlenségének és helyreállíthatóságának fenntartására.

Cookie Tájékoztató

Ez a weboldal úgynevezett Cookikat (sütiket) használ. A Cookie rövid adatfájl, amely az Ön webböngészéjőn keresztül a merevlemezén tárolódik. A Cookiek bizonyos információkat (például az Ön nyelvi, vagy oldalbeállításait) tárolják el, amelyeket az ön webböngészője — a Cookiek élettartamától függően — továbbít nekünk, amikor Ön ismét felkeresi weboldalunkat. Technikai okokból szükséges Cookiekat használunk, amelyek nélkül a weboldal nem működne tökéletesen.

A Cookie neve Élettartam A használat célja, tartalom
PHPSESSID 1 óra PHP munkamenet azonosító, a PHP session() használatával jön létre. A munkamenet-kezelést (session) arra használjuk, hogy információt tároljon a felhasználó beállításairól, vagy annak megváltozásáról a munkamenet minél jobb működése érdekében. A session információk ideiglenesek, és automatikusan törlődnek, miután a felhasználó elhagyta az oldalt. Személyes információt nem tárol.
Google (_ga, _gid, _gat, stb.) 14 nap Google szolgáltatásokkal kapcsolatos beállítások, megkülönböztetések, szabályozások. Személyes adatokat nem tárol.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy alkalmanként, a törvényi előírások figyelembe vételével megváltoztassa a jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit.

Utolsó frissítés: 2024. január 28.

#adatkezelési tájékoztató #IT szolgáltatások #rendszergazda szolgáltatás #távsegítség #homeoffice #informatikai üzemeltetés #hálózatépítés #ISO 27001 #Székesfehérvár #Veszprém #Budaörs #Budapest #Tata #Tatabánya